Nederlands

Het internet wordt de belangrijkste menselijke uitvinding genoemd. 

Nochtans heeft  het recente verleden aangetoond dat de uitvinding zeer broos is en dat haar principes, zoals vrije en open communicatie, zeer gemakkelijk verstoord kunnen worden door ondernemingshebzucht en de liefde voor macht. 

Een andere factor die bijdraagt tot verhoogde risico’s is de immer dalende kwaliteit van software en operationele systemen, terwijl een steeds maar stijgend aandeel van het menselijke dagdagelijkse leven plaats vindt op een groter kwetsbaar wordende digitale infrastructuur.

En wanneer Edward Snowden zijn informatie losliet op de wereld, riep Sir Tim Berners-Lee, de vader van het internet zoals we dit vandaag kennen, op tot een Internet magna carta.

Het “Global Internet Magna Carta Project” is het antwoord van de 36-jarige Lars G.A. Hilse, die met private fondsen twee jaren gewerkt heeft om nauwgezet alle globale initiatieven rond internetregulatie in detail te onderzoeken en daaruit de richtlijnen te bedenken die het eerlijke gebruik van het Internet door landen en privéondernemingen van de hele wereld moeten verzekeren.

De belangrijkste focus van het Global Magna Carta Project ligt op aspecten zoals privacy, gelijke toegang tot het internet over de hele wereld, alsook het vererven van digitale inhoud.

Een ander belangrijk aspect is infrastructuurveiligheid, voortspruitende uit Hilse’s onderzoek naar computerveiligheid.

Inleiding

Het Internet wordt de belangrijkste menselijke uitvinding genoemd. Daarom moet er een voor de mensheid meest belangrijk document zijn die het Internet reguleert. 

Het Global Internet Magna Carta Project behandelt alle vragen gaande van zeer eenvoudige vragen van de man in de straat, zoals “wat gebeurt er met jouw digitale gegevens in het geval van overlijden” tot diepgaandere fundamentele vragen rond de mensheid, zoals bv. dat alle landen en private instellingen en ondernemingen moeten toetreden tot de algemene rechten op privacy.

Andere rechten van Internetgebruikers, zowel als globale kwaliteitsstandaarden om de digitale infrastructuur te beveiligen zijn eveneens belangrijk.

Waarom een regionale/nationale Internet Magna Carta niet zal werken

De Global Internet Magna Carta is zo veelomvattend dat het twee jaren van onderzoek en creatie vroeg. En het is (en blijft) “werk in uitvoering”.

De invloed van Internet op de samenleving is zeer substantieel geworden – dit document diende vertaald te worden in meer dan 20 talen – zodat elke mens op aarde een gelijke toegang hiertoe zou hebben.  

We hebben een Global Internet Magna Carta nodig

Pogingen werden gedaan over de hele wereld om documenten te maken die de rechten van de internetgebruikers vrijwaren.

Deze pogingen waren allen lokaal.

Het Internet kent echter geen landelijke noch regionale grenzen, derhalve hebben alle eerdere pogingen niet het verhoopte resultaat geboekt.

De Global Internet Magna Carta heeft tot doel de rechten tot Internet voor de mensheid samen te bundelen en te organiseren.

Doelstellingen van het Global Internet Magna Carta Project

Het hoofddoel van het Global Internet Magna Carta Project is om landen, staten en hun overheden, zowel als privé-entiteiten bij te staan om het Internetgebruik fair te houden voor iedereen die het gebruikt.

Met de richtlijnen in deze magna carta trachten we het Internet een betere plaats voor eenieder te maken. Een plaats voor de mensheid om meer productief te worden en om het Internet efficiënter te gebruiken om innovatie te bevorderen en om gelijkheid tussen de mensen te bereiken. 

Hoe is de Global Internet Magna Carta gestructureerd?

De Global Internet Magna Carta is gestructureerd in drie hoofddelen:

  1. Basismensenrechten
  2. Beperking Internetmisdaad
  3. Intellectueel Eigendom

Hoofdinhoud

§1 Recht op Vrije Meningsuiting

Geen overheid noch commerciële entiteit zal tussenkomen in of beperkingen opleggen aan de vrije meningsuiting op het Internet maar zal de vrijheid die het Internet geeft aan alle personen op een gelijke wijze beschermen. 

Geen overheid noch commerciële entiteit zal haar macht tot controle misbruiken om tussen te komen in verandering die geïnitieerd en gevraagd wordt door de mensen.

De vrijheid van uitdrukking en spraak is een algemeen erkend mensenrecht en zal daarvoor elke nationale of commerciële overdreven lust opzijschuiven.

§2 Recht op Ongecensureerde Inhoud 

Geen overheid noch commerciële entiteit zal censureren of pogen te censureren of deelnemen in (pogingen tot) censuur op het internet, daardoor de vrije meningsuiting beperkende.

Elke entiteit die zich hiermee inlaat zal verantwoordelijk zijn voor haar handelingen.

§3 Recht op Beveiliging en Privacy van gegevens

Geen overheid noch commerciële entiteit zal het Internet gebruiken om zich in te laten met de privacy van een persoon in overeenstemming met Artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, opgesteld door de Verenigde Naties.

Leveranciers van cloud diensten zijn verplicht om de gegevens van hun klanten zo te beveiligen dat de klantengegevens niet kunnen onderschept worden door een overheid of een commerciële entiteit andere dan deze leverancier.  

Motief

Elk gesprek of uitwisseling van gesprek moet geheim blijven, gezien menselijk gedrag in communicatie verandert als het in detail onderzocht wordt.

Privacy wordt zelfs nog belangrijker als het gaat om intieme details over eenieders leven, zoals bv. hun gezondheid of hun financiële situatie. We moeten verzekeren dat privacy altijd voor economische belangen komt.

§4 Recht om vergeten te worden en op Anonimiteit

Elke overheid of commerciële entiteit zal het recht geven aan elke persoon om vergeten te worden. In het geval waarin de persoon een dergelijk verzoek aanbrengt, zal de overheid of de commerciële entiteit zonder aarzeling alle gegevens vernietigen m.b.t. deze persoon. 

§5 Recht op Gelijke, Universele Toegang

Er moet bereikt worden dat de beherende entiteiten, meer bepaald de telecomondernemingen, verplicht worden de kosten te subsidiëren die gemaakt worden bij het verstrekken van Internetaansluiting in minder ontwikkelde landen via de winsten van de meer gefortuneerde landen.

Motief

Het Internet blijft een grote rol spelen in de ontwikkeling van de economie over de hele wereld.

Internationale telecommunicatie-ondernemingen creëren ongelijkheid door de toegang tot Internet te bemoeilijken door geld- en technische standaarden.

§6 Recht op Inhoud en Intellectuele Eigendom

Elke overheid en commerciële entiteit zal het recht respecteren van iedere persoon die een inhoud publiceert onder de veronderstelling dat de gepubliceerde inhoud auteursrechtelijk beschermd is onder internationale auteursrechtenovereenkomsten.

§7 Recht op Eigendom en Vererving van de Inhoud

Inhoud die aangekocht werd door een persoon moet zijn onbetwiste eigendom worden.

De wettige aankoop van digitale inhoud staat gelijk aan de aankoop van een fysisch goed.

Commerciële entiteiten die digitale inhoud verkopen moeten daarom verzekeren dat de inhoud beschikbaar is voor de eigenaar zelfs nadat de commerciële entiteit ophoudt te bestaan.

Zeker die commerciële entiteiten die niet alleen inhoud verkopen doch ook deze voor hun klant opslaan, moeten verzekeren dat de aankopen van de eigenaar veilig zijn en beschikbaar voor de klant zelfs als de commerciële entiteit ophoudt te bestaan of verkocht wordt en/of geherstructureerd wordt in het geval van een fusie met andere commerciële entiteiten of overheden.

Verder moet gekochte digitale inhoud ook beschikbaar gemaakt worden aan de rechtsopvolgers van de eigenaar in geval van overlijden of moeten er voorzorgen genomen worden dat de digitale inhoud van een klant door zijn rechtsopvolgers in geval van overlijden kan opgehaald worden.

§8 Recht op Internet Opleiding (Training)

Elke overheid en commerciële entiteit zal prioriteit geven om Internetopleiding in te passen in haar onderwijsprogramma.

Motief

Op heden richten zich slechts een minderheid aan staten zich op het opleiden in nieuwe technologie, resulterende in een steeds maar stijgende dichte bevolking van “elektronische consumenten”.

Alleen indien we de onderwijs-inrichtende machten kunnen sensibiliseren voor het belang  om creatievaardigheden in softwareontwikkeling te laten verwerven, kunnen we deze trend doen dalen.

§9 Recht op Netwerkneutraliteit

Elke overheid en commerciële entiteit zal trachten een status van netwerkneutraliteit aan te houden, met als eerste doel het voordeel voor de consument en het voorkomen van gegevensmanipulatie.

Geen overheid noch commerciële entiteit zal proberen dit beleid te omzeilen.

§10 Recht op een wereldwijd opererende Strafvervolgingsinstantie

Elke overheid en commerciële entiteit zal aanvaarden dat een wereldwijd opererende Strafvervolgingsinstantie opgericht wordt ter bestrijding van de Internetmisdaden over de nationale grenzen heen.

Het moet daarom het doel zijn om een internationaal opererende strafvervolgingsinstantie te creëren gefinancierd door alle deelnemende staten teneinde Internetmisdaad substantieel te verminderen.

Motief

De financiële schade door kredietkaart en vergelijkbare fraudes alleen overschreed reeds USD 2 triljoen in 2013.

Onderzoeken in financiële en andere zeer belangrijke misdaden hebben vaak gefaald ten gevolge van nationale grenzen.

Sommige staten hebben zeer goed geïnformeerde strafrechtelijke instanties maar anderen missen dergelijke specialisatie of verwaarlozen/onderschatten hun belang.

Organisaties zoals Interpol bv. handelen enkel als (geheime) informatietussenpersoon tussen nationaal-rechterlijke instanties.

§11 Recht op transparantie van de Verkopers

Elke overheid en commerciële entiteit zal transparant zijn ten aanzien van haar identiteit en haar historiek.

Het zal daarom verplicht zijn voor elke overheid en commerciële entiteit om alle relevante contactinformatie te publiceren op hun website.

Motief

Eén van de grootste bijdragers aan fraude op het internet is het gebrek aan contactinformatie, in het bijzonder voor commerciële entiteiten. Een algemeen aanvaarde overeenkomst om alle contactinformatie beschikbaar te stellen, kan de kansen op fraude via het internet beperken. 

§12 Recht op Transparantie in Internetbeheer

Elke overheid of commerciële entiteit zal transparant zijn over hun Internetoperaties.

In het bijzonder deze overheden, die publiek gefinancierd zijn, en die grote aantallen aan gegevens verzamelen, moeten deze publiek toegankelijk maken aan onderzoekers en andere belanghebbende personen, voor zover deze vrijgave aan data niet het belang van de overheid dan wel het competitieve voordeel van de commerciële entiteit in gevaar brengt.

§13 Recht op Computerveiligheid en Software Kwaliteitsstandaarden

De constante achteruitgang van de softwarekwaliteit in de laatste jaren kan ontzettende gevolgen hebben in weerwil van een eeuwig stijgende vraag naar netwerk geconnecteerde infrastructuur.

Het is evident geworden dat de software gebruikt om kritische infrastructuurelementen te controleren consumentenkwaliteit is.

Terwijl een consument misschien kan leven met een slechte software of een virus dat zijn consumententoestel onbruikbaar kan maken, kunnen elektrische centrales die dezelfde operationele systemen gebruiken om hun gevoelig netwerk geconnecteerde hardware te controleren dit niet.

Het is daarom noodzakelijk dat ondernemingen die software maken die gebruikt wordt in kritieke onderdelen van het publieke leven, onderworpen moeten zijn aan nauwkeurig toezicht van een derde partij om te verzekeren dat hun instrumenten veilig blijven voor criminele of terroristische organisaties.

Jullie bijdrage

Dit is een mammoetproject voor het welzijn van alle Internetgebruikers en allen die betrokken zijn bij Internet; alzo, elk menselijk wezen.

We rekenen daarom op jullie bijdragen om dit project lopende te houden en het verder uit te breiden.

Hoe kunnen jullie helpen?    

Geldelijke schenkingen

Indien jullie financieel willen bijdragen aan het project, gelieve één van de volgende middelen te gebruiken :

PayPal

Bitcoin

Overschrijving

Doe een Tweet

Dit neemt slechts één minuut in beslag en heeft een groot impact!

“I support the Global Internet Magna Carta Project” 

Like/Share op Facebook, Google+ en andere Sociale Netwerken

We hebben een Facebookpagina voor het Global Internet Magna Carta Project.

Like en Share de inhoud ervan zoveel als jullie kunnen! 

Kennen jullie iemand in de Media?

Het project in de wereld zetten is cruciaal.

Als je een krantenuitgever/hoofdredacteur kent, zend hem ons persbericht en vraag hem hierover te schrijven.

Ken je iemand binnen een TV-zender, eender waar in de wereld? Zend hem ook ons persbericht.

We zijn zeer blij op alle vragen te kunnen antwoorden, deel te nemen in interviews en televisieuitzendingen.

Kennen jullie een Blogger?

Elke blog waar over het Global Internet Magna Carta project gesproken wordt is het waard!

Dus als je een blogger kent of een blogger bent, vertel dan over ons en we zullen zeer tevreden zijn om deel te nemen aan deze blogs voor interviews of voor artikels die gepubliceerd worden.

Missen jullie een taal?

Het Global Magna Carta Project moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Als we een taal zouden vergeten zijn, laat het ons weten en zeg ons of en hoe jullie zouden kunnen helpen om de vertaling te doen in de taal die we gemist hebben.